Education for Every

SMART ATTENDANCE
ઑનલાઈન હાજરી માટે
Join Us On
Whatsapp

MASVAR AYOJAN STD 1-8

Join Us On
Telegram

   MASVAR AYOJAN STD 1-8

વિદ્યાર્થીઓ માટેનું  "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા

શૈક્ષણિક   "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા

PATRAK A AND B KNOWN AS RACHANATMAK PATRAK IS USEFULL TO ALL TEACHER FOR HIS SCHOOL. AND SCHOOL STUDENTS REPIRT SAVE FOR ALL YEARLY PROGGRES AND HIW TO WORK FOR IN SCHOOL TO IMPROVE STUDENT KNOWLEDGE AND ACTIVITY AND EDUCATION METHOD FIR HIGH QUALITY EDUCATION.

NEW ADHYAYAN NISHPATIO 2021

Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a pivotal institution at the state level for the enhancement of qualitative education at primary and secondary schools.

It was "State Institute of Education" before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of State Education Department. The upgraded SCERT, now named as Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a fully structured State level academic institution and is controlled and guided by a Governing body as well as an Executive Committee.

JOIN US ON WHATSAPP


GCERT was shifted from Ahmedabad to Gandhinagar, the State Capital in 1997. State Education Department has allotted separate land for the GCERT for building in sector-12. Hence the GCERT has been functioning in the newly constructed building “VIDYABHAVAN” in sector-12 with modern infrastructure and latest equipment since 21st August, 2004 in view of the widening horizon.

Under the umbrella of GCERT, there are now 27 DIETs (District Institute of Education and Training) functional in 33 Districts. These DIETs impart pre-service and in-service training to the primary teachers of the State. There are seven branches namely Pre-service Teacher Education (PSTE), Work Experience (WE), District Resource Unit (DRU), Curriculum Material Development & Evaluation (CMDE), Educational Technology (ET), In-service Field interaction Innovation & Co-ordination (IFIC) and Planning & Management PM functioning in these DIETs. These DIETs are well equipped with qualified and experienced academic and administrative staff.


Awards are the sign of matter and honour conferred to the individuals with of note achievements. The listing of awards in India is extensive as fill get been marking immense achievements in assorted fields.

This article is about the slant of awards in India for a choice of fields of achievements. This is an key subject matter for aspirants appearing for UPSC and other government exams.The most important categories of Awards in India are:Civilian AwardsGallantry Awards


Civilian AwardsCivilian Awards are conferred to live in with outstanding achievements in their topic of work. These awards are untaken to the respective recipients by the head of India on nation Day. The foundation day of these Civilian awards is 1954.Civilian Awards are categorized according to the mark of honour.The Civilian awards conferred are:


Bharat Ratna- 1st extent of honourPadma Vibhushan- 2nd quantity of honourPadma Bhushan- 3rd level of honourPadma Shri- 4th notch of honourBharat RatnaBharat Ratna is the maximum Civilian reward in India. This bestow is conferred for achievements in the grassland of Science, Literature, Arts and known Services. In 2013, sports were additionally incorporated in this present category.


The honor has the have an effect on of Peepal piece of paper and is bronze-toned. The judgment has the sign of Sun in the central point and the words” Bharat Ratna” are emblazoned below the motif in Devanagari Script. On the rear side, it has the imperial badge and municipal Motto.Padma Vibhushan


This is the third-highest civilian judgment in India and is conferred to fill with with achievements in for ceremony in any domain counting mass rendered by authority servants plus doctors and scientists, but leave out folks functioning with the municipal sector undertakings.This bestow has a analogous plan to the Padma Vibhushan. every single one the beautification is prepared in gold.Padma Shri

In the charge of rank, Padma Shri is the fourth chief civilian award. This confer is conferred to natives for achievements in any theme counting the help rendered by the regime employees.The form of the bestow is the superimposition of a numerical imitate on the circle.The lexis “Padma” and “Shri” are imprinted above and below the lotus flower in the centre.All the decoration is ended in stainless steel and the outside edge is furnished in bronze.


ધોરણ 6 થી 8 માટે ઉપયોગી પ્રયોગ અને પ્રવૃત્તિ રજિસ્ટર


STD 6 પ્રયોગ યાદી :- CLICK HERE


STD 7 પ્રયોગ યાદી :- CLICK HERE


STD 8 પ્રયોગ યાદી :- CLICK HERE


STD 6  પ્રવૃત્તિ રજીસ્ટર:- CLICK HERE


STD 7  પ્રવૃત્તિ રજીસ્ટર:- CLICK HERE


STD 8  પ્રવૃત્તિ રજીસ્ટર:- CLICK HERE

Teachers and headteachers of Government, Granted, KGBV, Ashram School, Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Railway School, and Sainik School, as well as a private school, will be able to participate in this training.  Teachers will be able to join this training through.  As well as a video explaining how to login to the Nistha on Diksha course and how to fill out a self-declaration form


Canals: 

This is a large, extensive and extensive system of irrigation.  The water in this comes from one or more reservoirs or rivers.  The main canal is drained by branches, which divide and irrigate the fields. 


 River Lift Systems (RLS, River Lift Systems): Mechanisms for carrying water up or down are more useful in areas where there is early irregularity or insufficiency of canals due to low water availability from reservoirs.  Water is obtained directly from the rivers for irrigation in the fields along the rivers.  


Lakes: 


Small reservoirs that store running water in small areas.  Which takes the form of a lake.  Modern methods such as water storage and water distribution are used to increase water availability in agriculture through proper management.  That’s why small closures are made.  Which increases ground water.  These small dams prevent rainwater from flowing and also reduce soil erosion.  
 (ii) Cropping patterns Various methods of growing crops can be used to get maximum benefit.  In mixed or mixed crops, two or more crops are grown simultaneously in the same field.  Such as wheat chickpeas or wheat - rye or peanuts - sunflowers.  
This makes it less likely to cause damage.  This is because the destruction of one crop causes a loss of hope for the production of another crop.  Especially in areas where farmers do not use irrigation in crop production and rely only on rainfall.  
Low-lying soils have low water storage capacity.  That is why in areas where there is low level of soil, the crop suffers more due to drought.  Scientists have also developed some crop varieties that can tolerate drought conditions.  1 Stay awake.  207 4 1 No. Improvements in Ansots
Competes for space and light.  Also weed nourishment.  Stay awake.  (Parthenium) Motha (Cyperinus rotuvus). 
 That weed feeds yield two or more crops in intercropping.  Which slows down the growth of the crop.  So much is grown together in a farm-directed structure.  (Nadar 152 at an early stage for good yield for the figure), a kind of crop in some row (chas) and it should be removed from the fields.  Insects usually attack plants in three ways: 
(1) They carve out roots, stems, and leaves.  For example, soybean - corn, or millet - is chola, 


(2) the juice of cells from different parts of the plant is selected in such a way that it absorbs their nutrients (cytoplasm) and ધોરણ 6 સા.વી આયોજન

ધોરણ 7 સા.વી આયોજન

ધોરણ 8 સા.વી આયોજનધોરણ 3 થી 8  પ્રથમ સત્ર તારીખ , એકમ અને મુદ્દા મુજબ આયોજન, TLM:- 2021-22 :- અહીં ક્લિક કરો 

STD 3, 4, 5

STD 3, 4, 5 Ayojan 2022-23 SEM 1, 2 pdf

STD 3,4, 5 Ayojan 2022-23 SEM 2 pdf

STD 3 to 5 Masvar Ayojan By GCERT ગુજરાતી માધ્યમ pdf

STD 3 to 5 Masvar Ayojan By GCERT English Medium pdf

ધોરણ 3 થી 8  પ્રથમ સત્ર તારીખ , એકમ અને મુદ્દા મુજબ આયોજન, TLM:- 2021-22 :- અહીં ક્લિક કરો 

STD 6, 7, 8

STD 6 to 8 Masvar Ayojan By GCERT ગુજરાતી માધ્યમ pdf

STD 6 to 8 Masvar Ayojan By GCERT English Medium pdf

SS Ayojan STD 6 // STD 7 // STD 8

ધોરણ 3 થી 8  પ્રથમ સત્ર તારીખ , એકમ અને મુદ્દા મુજબ આયોજન, TLM:- 2021-22 :- અહીં ક્લિક કરો
PRAGNA AYOJAN

STD 1, 2

Pragna monthly planning & Varg Mulyankan patrako Gujarati, Maths class 1,2

Students Profile excel Click Here

Students Pragati Patrak 

STD 1 excel Download Here

STD 2 excel Download Here
 
STD 1 વર્ગ મુલ્યાંકન પત્રક ગુજરાતી, ગણિત CLICK HERE

 STD 2 વર્ગ મુલ્યાંકન પત્રક ગુજરાતી, ગણિત CLICK HERE
 
Monthly Planning Download PDF file here

Pragna Ekam Pramane Adhyayan Nishpatio CLICK HERE

ધોરણ 1 માસવાર આયોજન ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 2 માસવાર આયોજન ડાઉનલોડ કરો

આયોજન PDF 1 ડાઉનલોડ કરો

ગણિત આયોજન ડાઉનલોડ કરો

ગણિત TLM ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાતી સમૂહ કાર્ય ડાઉનલડ કરો

ગણિત સમૂહ કાર્ય ડાઉનલોડ કરોવિદ્યાર્થીઓ માટેનું  "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા

શૈક્ષણિક   "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા


માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન STD 1-8


ધોરણ-3 ની માસવાર શૈક્ષણિક આય ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-4 ની માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-5 ની માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-6 ની માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-7 ની માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-8 ની માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


ધોરણ-3 થી 8 નુ ઓફિસીયલ માસવાર શૈક્ષણિક આયોજન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.NEW ! પાઠ્યક્રમનો Day2Day આયોજન (173 Page)ધોરણ 5 ગુજરાતી કલશોર નું ડે ટુ ડે આયોજન >


ડે  to ડે આયોજન સત્ર 1

ધોરણ 3 થી 8  પ્રથમ સત્ર તારીખ , એકમ અને મુદ્દા મુજબ આયોજન, TLM:- 2021-22 :- અહીં ક્લિક કરો  


ધો.6 ડે ટુ ડે આયોજન

ધો.7 ડે ટુ ડે આયોજન

ધો.8 ડે ટુ ડે આયોજનડે  to ડે આયોજન સત્ર 2

ધોરણ 3 થી 8  બીજુ સત્ર તારીખ , એકમ અને મુદ્દા મુજબ આયોજન, TLM:- 2021-22 :- અહીં ક્લિક કરો 


ડે  to ડે આયોજન >

ધોરણ 1 થી 2  બીજુ સત્ર:- અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 3 થી 5  બીજુ સત્ર:- અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 6 થી 8  બીજુ સત્ર:- અહીં ક્લિક કરો


ધોરણ 5  બીજુ સત્ર ડે ટુ ડે આયોજન:- અહીં ક્લિક કરો  દૈનિક આયોજન નોંધપોથી :- અહીં ક્લિક કરો

સહાભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ આયોજન pdf 2022-2023

દૈનિક નોંધપોથી 161 પેજ pdf
MASVAR AYOJAN STD 1 TO 8

 SHAIKSHANIK AYOJAN 2021-22 CLICK HERE


STD 3 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

STD 4 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

STD 5 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

STD 6 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

STD 7 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

STD 8 MASVAR AYOJAN:- CLICK HERE

 
 ENGLISH MEDIUM STD  1 TO 8 PLANING:- CLICK HERE

ENGLISH MEDIUM ANNUAL PLANNING PDF CLICK HERE


PATH AYOJAN 2021-22 STD 6 TO 8:- GUJARATI SEM 1 || MATHS SEM 1 || SCIENCE SEM 1

PATH AYOJAN 2021-22 STD 3 TO 5:- 


(3) the pore requirements in those stems and fruits vary -  Be different so that more of the nutrients are depleted.  In this way it spoils the crop and can be used in quantities.  This method reduces the productivity of the crop to win or diseases.  

વિદ્યાર્થીઓ માટેનું  "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા

શૈક્ષણિક   "Whatsapp"ગ્રુપ મા જોડાવવા
 MONTHLY SYLLABUS PLANNING AND ADHYAYAN NISHPATIO MASVAR AYOJAN STD 3-5 SEM-1  MASVAR AYOJAN STD 3-5 SEM-2 MASVAR AYOJAN STD 6-8 SEM-1  MASVAR AYOJAN STD 3-8 SEM-2 


PRAKARAN PRAMANE AYOJANMASVAR AYOJAN STD 9 TO 12
ALL SUBJECT MONTHLY PLANNING FOR STD 9 TO 12

MASVAR AYOJAN STD 9 TO 12

JOIN EDUCATION " WHATSAPP " GROUP

JOIN EDUCATIONAL "TELEGRAM" CHANNELSTD 9 TO 12 SANGRAHIT PATRAK RESULT MARKSHEET


STD 9 MARKSHEET EXCEL:- CLICK HERE


STD 10 MARKSHEET EXCEL:- CLICK HERE


STD 11 MARKSHEET EXCEL:- CLICK HERE


STD 12 MARKSHEET EXCEL:- CLICK HERE
Based on the representations received by us through the appointees of our organization in the taluka and district selected by all of you, the representatives of the state and the state have made representations to the Government from time to time.  Respect the context.  Chief Minister Shri Vijaybhai Rupani Saheb, Deputy Chief Minister Shri Nitinbhai Patel Saheb, Education Minister Shri Bhupendrasinh Chudasama Saheb and Vibhavariben Dave Saheb, Hon.  Sensitive to our queries by Rao Sahebshree, Secretary Primary Education, Mishan Saheb, Deputy Secretary, Primary Education, MI Joshi Saheb, Director Primary Education, Subodh Joshi Saheb, Deputy Secretary Primary Education and Dilipbhai Nai Saheb, Section Officer Primary Education  Beneficial decisions have been made for our cadre.  We thank everyone at this stage. The cadre of Head Teacher (HTAT) will now be considered academic instead of administrative.  
Headmaster (HTAT) will be given higher pay scale of 9-20-31 without passing any kind of departmental examination.  It has been decided to give a higher salary scale of 200-300-200 to those who have been promoted and a higher salary scale of 200-300-200 to those who have been directly recruited.  

The head teacher (HTAT) cadre is destined to be considered as vacational as the teacher.  Head Teacher (HTAT) will be given session benefits at the time of retirement.  As it has been decided to give higher pay scale of 12-7 to the Assistant Education Inspector, if the promotion of the headmaster is done in place of the Assistant Education Inspector, there will be financial loss.  Anyone who wants to can take the exam and become an Assistant Education Supervisor.  Note - Other options are being considered by the government for head teachers who have been shifted to over setup.  Our TOP PRIORITY is still on the point.  The result will be 100%.

Current teacher-training situation The unprecedented increase in the number of teacher-training institutes and branches in the last few years is a feature of the current teacher-training.  Demand for teachers has increased due to the growing number of students in schools and national primary education reform programs such as the Sarva Shiksha Abhiyan Operation Black Board and the District Primary Education Program set up for the purpose of universal primary education.  

MASVAR AYOJAN STD 9 TO 12


Field level underwriting can also be referred to as primary underwriting.  This involves gathering information through an agent or company representative to decide whether the applicant is eligible for valid insurance coverage.  


The agent plays an important role as the primary underwriter.  They are in the best position to know the life that will be protected.  Many insurance companies may also demand that a statement or confidential report be sought by the agent seeking specific information, opinions and recommendations in pursuit of the proposed life insurance holder.   similar type of report known as an ethical loss report may also be sought by the life insurance company right.  These reports cover the business, income and financial status and reputation of the traditionally proposed life insured.Much of the decision made in the pursuit of fraud oversight and the role of the agent as the primary underwriter depends on the facts disclosed by the proposer in the proposal form.  It can be difficult for an underwriter sitting in the underwriting section to know whether these facts are false and whether they have been fraudulently misrepresented with intent to deceive.  Here the agent plays a significant role.  He or she is in the best position to ensure that the facts presented are true, as the agent is in direct or indirect contact with the person holding the proposed life insurance and therefore with intent to mislead if not intentionally disclosed or misrepresented.  So can check it out.

MASVAR AYOJAN STD 9 TO 12


STD 9 માસવાર આયોજન


STD 10 માસવાર આયોજન


STD 11 માસવાર આયોજન


STD 12 માસવાર આયોજન

Important:-For better result always use google cromeNote:-Please Always Check and Conform Above Details with The Official Website and Advertisement / Notification.

Subscribe Our
YouTube

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for ur Response...

Labels

Followers

You Tube Subscribe