Education for Every

Join Us On
Whatsapp

હર ઘર તિરંગા સર્ટી ડાઉનલોડ , સેલ્ફી અપલોડ

ONLINE TEACHER - STUDENTS ATTENDANCE SSA GUJARAT

Join Us On
Telegram

ONLINE TEACHER - STUDENTS ATTENDANCE SSA GUJARAT


SSA Gujarat online attendance system daily online attendance of students and teachers of all schools of Gujarat.

ONLINE TEACHER - STUDENTS ATTENDANCE

* ssa online attendance
* online hajri
* ssa Gujarat Online attendance system
* Support any mobile or Tablet Model
* Save your time and insert proper attendance

The Application is fast connect on SSA server and Fast work then other application.

This Application work on some internet data. so more saving your internet data.

Fill your All student and teacher attendance faster then other apps.

Note : All data provide from SSA Gujarat Server directly , we are just setup easy way for time saving. we never access any type of personal data.

Note: -
Online attendance of teachers can be filled only from 11:30 a.m. Monday to Friday.
Attendance of second shift schools can be filled only from Monday to Friday till 02:00 hrs.
Attendance of all school teachers on Saturdays must be filled until 12:30 p.m.
SMART ATTENDANCE


👉🏻SMART ATTENDANCE મા હાજરી કેવી રીતે પુરવી?
👉🏻હાજરી નું સ્ટેટ્સ કેવી રીતે ચેક કરવું?
👉🏻શિક્ષક હાજરી, વિદ્યાર્થી હાજરી, MDM એન્ટ્રીનોંધ:-
(રાજ્ય કક્ષાથી સુંચના ન મળે ત્યાં સુધી SAS  PORTAL પર પણ ઓનલાઈન હાજરીની કામગીરી તો ચાલુ જ રાખવાની રહશે  ).
Instructions: -
1. Login with USERNAME and PASSWORD of your child tracking system.
2. Providing online attendance at our school is mandatory.
3. If you have difficulty in attending online, e-mail your suggestions and complaints to ssa.aadhardise@gmail.com.
4. Complete school attendance as soon as school starts.
4. Your IP address and attendance time are also taken into account in the system which should be noted by the survey teacher friends.ONLINE TEACHER - STUDENTS ATTENDANCE

 MDM એન્ટ્રી માટે અહી ક્લિક કરવુંONLINE STUDENTS ATTENDANCE


 
G-Shala : Gujarat - Students' Holistic Adaptive Learning App is an eContent App for Standard 1 to 12 embedded on Learning Management System (LMS). G-Shala is designed & developed by Gujarat Council of School Education, Samagra Shiksha, Education Department, Government of Gujarat based on Gujarat State Education Board (GSEB) syllabus.

G-Shala is a platform-agnostic and device-independent App which provides digital interactive 2D/3D augmented e-Content mapped with textbooks for all the subjects, including Science & General streams in Std.11-12.


કર્મચારી અને શિક્ષકો માટે ઉપયોગી પરિપત્ર, ફોર્મ, નમૂનાThe G-Shala App also offers guided learning with reference/ supplementary materials, topics mapped with Learning Outcomes, virtual simulations for laboratory experimental simulations, pre-classroom modules for teachers, instructor Led videos as well as self-learning & self-assessment modules for students.


Department of Expenditure, Ministry of finance, Government of India vide their Office Memorandum F. No. 1(13)PFMS/FCD/2020 dated 23.03.2021 has instructions to all states regarding the procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released. For better monitoring of availability and utilization of funds released to the States under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and to reduce float, the Department of Expenditure has issued modified procedure for release of funds under CSS with all the State governments and Ministries/Departments of the Government of India through the Single Nodal Agency (SNA) of the respective CSS in the state. 

Gujarat Council of School Education (GCSE) is the Single Nodal Agency for the CSS - Samagra Shiksha under Ministry of Education in the state of Gujarat. As SNA, GSSE-SS invites EoI for implementing banking & operational support services for implementation of Public Finance Management System (PFMS) for Central Sponsored Schemes (Samagra Shiksha) upto the last mile field-level offices Implementation Agencies across the Gujarat state. Interested banks (agencies) can download this EoI and its further amendments, if any, published and available on www.ssagujarat.org and submit their responses Physically /Online at Samagra Shiksha Gujarat on or before due date & time of the EoI. Gujarat Council of School Education (GCSE) is a State Implementing Society (SIS) formed under Education Department. GCSE is implementing Samagra Shiksha (SS), a CSS, in the state of Gujarat. 
SMART ATTENDANCE


👉🏻SMART ATTENDANCE મા હાજરી કેવી રીતે પુરવી?
👉🏻હાજરી નું સ્ટેટ્સ કેવી રીતે ચેક કરવું?
👉🏻શિક્ષક હાજરી, વિદ્યાર્થી હાજરી, MDM એન્ટ્રીનોંધ:-
(રાજ્ય કક્ષાથી સુંચના ન મળે ત્યાં સુધી SAS  PORTAL પર પણ ઓનલાઈન હાજરીની કામગીરી તો ચાલુ જ રાખવાની રહશે  ).
GCSE through it State Project Office is supported by various field level offices at District level, Block Level, Cluster level & School Management Committees (SMCs) at School level. Other state-level bodies that compose the administrative structure and provide technical and academic input at the state level are the Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) along with its District outfits- District Institute of Education and Training (DIETs). Funds are being allotted by the State Education Department to GCSE based on which GCSE will draw funds from the treasury into its bank account. Subsequently, the funds will flow from GCSE to 33 District Project Offices through District Project Coordinator (DPEO/DEO) along with supporting staff of GCSE, Block and Cluster Resource Centres (BRCs/CRCs), and SMCs/SMDCs (schools). Similarly, GCERT along-with its District level counterparts (33 DIETs) disburses the grants in similar workflow. 


Under GCSE-SS is the SNA for all these CSS – Elementary Education (EE), Secondary Education (SE) and Teacher Education (TE) integrated under Samagra Shiksha. Currently, the summary of Implementing Agencies for Samagra Shiksha under GCSE, State Project Office are as under: 

ONLINE TEACHER - STUDENTS ATTENDANCE

 

MDM એન્ટ્રી માટે અહી ક્લિક કરવુંપ્રશ્ન પત્ર ડાઉનલોડ કરવાની માર્ગદર્શિકા :- અહી ક્લિક કરો


પ્રશ્ન પત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો


જો પ્રશ્ન બેંક ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન ના દેખાય તો આ વિડિયો જુઓ અહી ક્લિક કરો


SAS PORTAL AND LOGIN

 

SAS PORTAL વિશે વધુ માહિતી પરિપત્રો

 


MP UPDETS FOR PAT- SAT MARK

હવે ધોરણ 3 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓના નિદાન કસોટીના સ્કેન કરેલા ગુણ SSA સાઈટ પર (ssagujarat) એટેન્ડન્સ પોર્ટલ (હાજરી પુરીએ છીએ ત્યાં) પર જોઈ શકાશે...


૧) EXAM ENTRY STATUS REPORT પર ક્લિક કરો.

૨) CLASS માં ધોરણ સિલેક્ટ કરો.

૩) EXAM TYPE માં SAT કે PAT તમારે જે માર્ક્સ જોવા હોય તે સિલેક્ટ કરો.

૪) EXAM માં વિષય સિલેક્ટ કરો.

૫) SUBMIT પર ક્લિક કરો.

■ વિદ્યાર્થીઓના નામ વાઇઝ તમામ વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા વાઇઝ માર્ક્સ બતાવશે.

■ આ માહિતીને પ્રિન્ટ કરવા અને એક્ષેલ ફાઇલ માટે ઓપ્સન આપેલ છે. તેમાંથી પ્રિન્ટ અને એક્ષેલમાં કન્વર્ટ કરી શકશો.

■ એક પેઈજ માં 10 જ લાઈન બતાવશે. એક સાથે તમામ વિદ્યાર્થીઓના રીઝલ્ટ જોવા  SHOW 10 ROW લખેલ હશે. ત્યાં SHOW ALL ROW સિલેક્ટ કરી દેવું.

Important:-For better result always use google cromeNote:-Please Always Check and Conform Above Details with The Official Website and Advertisement / Notification.

Subscribe Our
YouTube

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for ur Response...

ચૂંટણી કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ જાતે લિંક કરવું માત્ર 1 મિનિટ

Labels

Followers

You Tube Subscribe